مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک با پاسخ تشریحی و تحلیلی از سال 78 تا 96در این مجموعه،تمامی آزمون های برگزارشده در مقطع دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی گردآوری شده است.در پاسخ به هریک از سوالات ،تک تک گزینه ها مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و در نهایت پاسخ صحیح انتخاب گردیده است.

 

مقدمه مؤلف:

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻣﺎده ﻣﻨﻈﻮر    ﺳﺎزی داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر دﻛﺘﺮی ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﻴﻨﻲ ﻛـﻪ درس ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ  ی    ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﺎﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ در  راﺳﺘﺎی ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ     ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻋﻠـﻢ ژﻧﺘﻴـﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ی      ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و دﻛﺘـﺮی ژﻧﺘﻴﻚ، دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻃﺐ ورزﺷﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ . ﮔﺮدد   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤ ﻧﻈﺮات ﭼﺎپ ﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  . ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌ داﻧﻴﻢ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان در اﻧﺘﺸﺎرات ﻪ  ﻧﮕﺮ ﺑـﻪ   وﻳـﮋه  آﻗـﺎی ﻣﺮﺗﻀﻲ زﻳﻨﻌﻠﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. 

phd-jenetic-copy

مولفپگاه لرکی هرچگانی
انتشاراتجامعه‌ نگر


برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://bookteb.com/categories/book/100-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-78-%D8%AA%D8%A7-96
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها